Ochrona danych osobowych

Inventage Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników i kontrahentów, którzy przekazali Spółce swoje dane osobowe.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. 

Inventage Sp. z o.o. dokłada również starań, aby chronić prowadzone serwisy internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także kontroluje metody gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania informacji.

W celu zapewnienia transparentności realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych, w Inventage Sp. z o.o. obowiązuje Polityka ochrony danych osobowych, ustanowiona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Inventage Sp. z o.o.
z siedzibą: Aleje Jerozolimskie 81, 02–001 Warszawa.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
• poprzez adres e‑mail: [email protected]
• listowanie na adres: Inventage Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81, 02–001 Warszawa.

Inventage Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.
Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przysługujących im na mocy RODO, za pośrednictwem:
• adresu e‑mail: [email protected],
• numeru tel.: 691–991-377,
• adresu Spółki: Inventage Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81, 02–001 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.