Ulga B+R i inne

Wprowadzony do polskiego prawa podatkowego i obowiązujący od początku 2022 r. pakiet Ulg na Innowacje ma za zadanie „ściągnąć do Polski produkcję przemysłową m.in. z Dalekiego Wschodu, zwiększyć innowacyjność i produktywność biznesu oraz wesprzeć systemowo wszystkich przedsiębiorców”.

Na pakiet Ulg na Innowacje składają się:

 1. Ulga na działalność badawczo-rozwojową;
 2. Ulga IP BOX;
 3. Ulga na robotyzację;
 4. Ulga na prototyp;
 5. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników;
 6. Ulga na ekspansję.

Poniżej prezentujemy treść przepisów podatkowych, definiujących dane ulgi:

 1. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (od 2016 r.)

Na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej “kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które rozlicza podatek dochodowy.

Zmniejsza roczne opodatkowanie lub, w przypadku niewystarczającej podstawy opodatkowania lub straty podatkowej, umożliwia jego zmniejszenie w następnych latach podatkowych.

Dotyczy kosztów, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Ulga
B+R

Może być rozliczana w zakresie działalności nieobjętej tzw. „zezwoleniem strefowym” lub decyzją o wsparciu nowej inwestycji na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych.

Dotyczy wyłącznie kosztów kwalifikowanych, stanowiących KUP w danym roku podatkowym.

W przypadku inwestycji, na którą częściowo uzyskano dotację, można ją odliczyć w zakresie kosztów własnych poniesionych na taką inwestycję.

Umożliwia dwukrotne odliczenie określonych kosztów B+R i obniżenie w ten sposób podstawy opodatkowania.

 1. Ulga IP BOX (od 2019 r.)

Na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Patent

Prawo ochronne na wzór użytkowy 

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji topografii układu scalonego 

Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin 

Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

Autorskie prawo do programu komputerowego

 1. Ulga na robotyzację (przewidziana na lata od 2022 r. do 2026 r.)

Na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację”.

Koszty poniesione na robotyzację:

 • Koszty nabycia fabrycznie nowych: 
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi,
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych.
 • Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych.
 • Opłaty leasingowe (leasing finansowy).
 1. Ulga na prototyp (od 2022 r.)

Na podstawie art. 18ea ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, (…), kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.”.

Koszty produkcji próbnej:

Cena nabycia

Wydatki na ulepszenie

Koszty materiałów i surowców

Koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek:

Badania, ekspertyzy, certyfikaty itp.

Badania cyklu życia produktu

System weryfikacji technologii środowiskowych

 1. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników (od 2022 r.)

Na podstawie art. 18db ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „Podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 18d, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.”.

Przepis ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

praw autorskich

wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego

 1. Ulga na ekspansję/prowzrostowa (od 2022 r.)

Na podstawie art. 18eb ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 1. Uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

   

 2. Działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 3. Dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. Przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów,
  w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 5. Przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.