Ulga B+R

Na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej “kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które rozlicza podatek dochodowy.

Zmniejsza roczne opodatkowanie lub, w przypadku niewystarczającej podstawy opodatkowania lub straty podatkowej, umożliwia jego zmniejszenie w następnych latach podatkowych.

Dotyczy kosztów, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Ulga
B+R

Może być rozliczana w zakresie działalności nieobjętej tzw. „zezwoleniem strefowym” lub decyzją o wsparciu nowej inwestycji na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych.

Dotyczy wyłącznie kosztów kwalifikowanych, stanowiących KUP w danym roku podatkowym.

W przypadku inwestycji, na którą częściowo uzyskano dotację, można ją odliczyć w zakresie kosztów własnych poniesionych na taką inwestycję.

Umożliwia dwukrotne odliczenie określonych kosztów B+R i obniżenie w ten sposób podstawy opodatkowania.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI