Ulga IP Box

Na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Patent

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji topografii układu scalonego

Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin

Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

Autorskie prawo do programu komputerowego

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI