WORD musi zapłacić za swoje nieruchomości

WORD

Ośrodek szkolenia kierowców (WORD) to przedsiębiorca, a nie instytucja objęta systemem oświaty. Dlatego musi płacić podatek od nieruchomości i to według stawek przewidzianych dla firm – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (WORD), który złożył korektę deklaracji w podatku od nieruchomości. Jak stwierdził, pierwotnie błędnie uznał, że należące do niego nieruchomości są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w związku z czym należy je opodatkować właściwą, wyższą stawką podatku. W rzeczywistości są one objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy ono publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzących je organów – w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.

WORD przyznał, że nie działa na podstawie ustawy o systemie oświaty. Jednak system ten, zdaniem ośrodka, obejmuje nie tylko podmioty wymienione w tej ustawie, ale także jednostki organizacyjne realizujące zadania oświatowe określone w innych aktach prawnych.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zwrócił też uwagę, że nie ma w przepisach definicji działalności oświatowej, a w takim razie należy się odwołać do potocznego rozumienia tego pojęcia. Zgodnie z nim chodzi o każdą działalność mającą na celu kształcenie i rozpowszechnianie wiedzy. Skoro ośrodek organizuje rozmaite kursy dla kierowców, szkolenia dla egzaminatorów, a także egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, to nie ma wątpliwości, że prowadzi działalność oświatową. W rezultacie przysługuje mu zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Z tym stanowiskiem nie zgodzili się ani prezydent miasta, ani SKO. Ich zdaniem WORD nie jest jednostką organizacyjną objętą systemem oświaty. Co więcej, jego działalność, jako oparta na zasadach zawartych w odrębnych aktach prawnych, jest wprost wyłączona spod działania ustawy o systemie oświaty. Tym samym ośrodek nie może korzystać ze zwolnienia z podatku i powinien płacić daninę według stawki przewidzianej dla budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w pełni podzielił stanowisko organów podatkowych. Przypomniał też, że wyjątkowy charakter zwolnień podatkowych nie zezwala na rozszerzającą wykładnię przepisów, z których one wynikają.

Tak samo uznał NSA. Podkreślił, że skoro ośrodki szkolenia kierowców są wpisane do rejestru przedsiębiorców, to wpis ten jest równoznaczny z określeniem charakteru prowadzonej przez nie działalności. Jest to działalność gospodarcza, a nie oświatowa – stwierdził sąd.

WORD nie jest jednostką organizacyjną objętą systemem oświaty

Katarzyna Rosik

ORZECZNICTWO

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2015 r., sygn. akt II FSK 2817/13

Źródło: Gazeta Prawna