Opodatkowanie VAT od bonów – nowe regulacje od 2019 r.

Wydajesz bony lub karty prezentowe np. na usługi kosmetyczne? – UWAŻAJ – od stycznia 2019 r. nowe regulacje w zakresie opodatkowania VAT bonów
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT implementującej przepisy dyrektywy unijnej nakazującej wprowadzenie nowych zasad opodatkowania bonów do końca bieżącego roku. Nowe regulacje będą obowiązywać wyłącznie w stosunku do bonów wyemitowanych po 31 grudnia 2018 r.
W projekcie zdefiniowane zostało pojęcie bonu na towary lub usługi oraz podział bonów na dwie grupy, z którymi związany jest odrębny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Za bon na towary lub usługi uznaje się instrument dający jego posiadaczowi prawo do otrzymania towarów lub usług lub skorzystania ze zniżki lub rabatu na dostarczane towary lub usługi. Może mieć on formę papierową lub elektroniczną.

Bony mogą być jednego przeznaczenia (bon SPV, np. bon na usługę fryzjerską, która będzie opodatkowana w Polsce) i różnego przeznaczenia (bon MPV, np. karty prezentowe na towary lub usługi objęte różnymi stawkami podatku VAT).

W przypadku, gdy sposób opodatkowania podatkiem VAT transakcji jesteśmy w stanie określić już w chwili emisji bonu jednego przeznaczenia, VAT powinien być pobrany w chwili emisji bonu jednego przeznaczenia. Wówczas faktyczne późniejsze przekazanie towarów lub świadczenie usług w zamian za bon jednego przeznaczenia nie będzie powodować obowiązku podatkowego.

Transfer bonu jednego przeznaczenia, dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu będzie uznany za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy, co oznacza, że emitent takiego bonu będzie musiał odprowadzić VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu. A więc już samo wydanie takiego bonu będzie wymagało naliczenia VAT niezależnie od tego, czy będzie on zrealizowany i zostanie wydany towar lub wyświadczona usługa. Będzie to dotyczyć również dystrybutorów, którzy we własnym imieniu i na własny rachunek odsprzedają bony jednego przeznaczenia. Będą oni musieli odprowadzać VAT od ich sprzedaży, tak jakby otrzymane przez nich wynagrodzenie za te bony było wynagrodzeniem za towary lub usług, których bon dotyczy.

W transakcjach z wykorzystaniem bonów różnego przeznaczenia, obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w dacie dostawy towarów lub wykonania usług objętych bonem. Ewentualny wcześniejszy transfer bonów różnego przeznaczenia nie powinien powodować opodatkowania.

W świetle nowych reguł, nie będą podlegać zasadom opodatkowania właściwym dla bonów wszelkie instrumenty uprawniające wyłącznie do zniżki przy zakupie towarów lub usług, ale nieuprawniające do ich otrzymania.