Ulga na ekspansję (prowzrostowa)

Na podstawie art. 18eb ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 1. Uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
 2. Działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 3. Dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. Przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów,
  w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 5. Przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI