Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

obowiązku prowadzenia ewidencji

1.12.2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, powinniśmy być mile zaskoczeni tym, że projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać od początku 2018 r., opublikowano tak wcześnie. Zwykle dzieje się to pod koniec grudnia (oczywiście z datą początku obowiązywania od 1 stycznia). 

Jest to rozporządzenie wykonawcze z mocy upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Dotyczy zwolnień na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków korzystania ze zwolnienia. Generalnie utrzymano w nim zapisy obowiązujące w roku poprzednim.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – w celu przeciwdziałania nadużyciom utrzymano zasady wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących pozycji z § 4 ust.

1 pkt 1 lit. a‑o oraz pkt 2 lit. a‑j rozporządzenia 2017. Istotną zmianą są natomiast plany objęcia dodatkowym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

  • usług kulturalnych i rozrywkowych — wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, 
  • usług związanych z rozrywką i rekreacją — wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, 
  • usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w 2017 r. zwolnienia, co do zasady, przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu na 2018 r. – brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2018 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie.

Jeszcze niedawno takie rozporządzenia były wydawane na okres dwóch lat. Od zeszłego roku okres obowiązywania uległ skróceniu do roku i – jak widać – tendencja ta została utrzymana, bowiem obecny projekt zakłada okres obowiązywania rozporządzenia tylko na rok 2018.

Jako ekspert nie rozumiem powodów tak częstego wydawania nowych rozporządzeń o jakże podobnej treści. Wiele przepisów jest za każdym razem powtarzanych. Sądzę, że lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie wcześniejszego okresu obowiązywania lub nawet wprowadzenie bezterminowości. Na pewno usprawniłoby to pracę Ustawodawcy i obniżyło ilość licznych zmian corocznie pojawiających się w podatkach.

Beata Złotek, Inventage