Coroczny wzrost stawek podatkowych

W dniu 9 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów określające wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości na rok 2022. Nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że maksymalne stawki wzrosną w porównaniu do roku bieżącego, co stało się zresztą normą w ostatnich latach.

W roku 2022 maksymalne stawki podatku od nieruchomości będą wynosić:

dla GRUNTÓW: 

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 1,03 zł od 1 m² powierzchni, 
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,54 zł od 1 m² powierzchni, 

dla BUDYNKÓW lub ich części

  • mieszkalnych — 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

Abyśmy mogli uświadomość sobie wzrost poszczególnych stawek podatkowych w ostatnich latach w tabeli poniżej zebrane zostały dane na ten temat za okres 2018–2022:


maksymalna wysokość stawek 
kategoria nieruchomości  2022  2021  2020  2019  2018 
GRUNTY związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  1,03 zł  0,99 zł  0,95 zł  0,93 zł  0,91 zł 
GRUNTY pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  0,54 zł  0,52 zł  0,50 zł  0,49 zł  0,48 zł 
BUDYNKI mieszkalne  0,89 zł  0,85 zł  0,81 zł  0,79 zł  0,77 zł 
BUDYNKI związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  25,74 zł  24,84 zł  23,90 zł  23,47 zł  23,10 zł 
BUDYNKI związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej  5,25 zł  5,06 zł  4,87 zł  4,78 zł  4,70 zł 
pozostałe BUDYNKI, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  8,68 zł  8,37 zł  8,05 zł  7,90 zł  7,77 zł 

Trzeba mieć na uwadze, że Minister Finansów określa jedynie stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych. Minister nie ma przy tym dowolności w ich kalkulacji, gdyż zgodnie z ustawą podatkową dokonuje on corocznej aktualizacji stawek podatkowych w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku bieżącego w porównaniu do roku poprzedniego, który ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast o rzeczywistych stawkach podatkowych obowiązujących na terenie danej gminy decyduje rada danego miasta czy gminy i nie zawsze są to stawki maksymalne. Dlatego rzeczywiste stawki wahają się znacząco w poszczególnych miastach i gminach wiejskich.

Analizując stawki uchwalane przez poszczególne samorządy zauważyć można jednak następującą prawidłowość: największe i najbogatsze miasta w Polsce zazwyczaj wprowadzają najwyższe możliwe stawki podatku od nieruchomości, a więc właśnie stawki określone przez Ministra Finansów w corocznie wydawanych obwieszczeniach. Natomiast najmniejsze gminy wiejskie często stosują obniżki tych stawek zmniejszając tym samym swoje potencjalne przychody podatkowe.

Warto więc uświadomić sobie, że podwyższony poziom inflacji, który w ostatnich miesiącach jest zauważalny w sklepach i punktach usługowych, pustoszy nasze portfele nie tylko na skutek wyższych rachunków za zakupione towary lub usługi, ale również bezpośrednio wpływa na wysokość podatku od nieruchomości obciążający co roku właścicieli domów i mieszkań. 

Łukasz Szatkowski
Menedżer Działu Podatków