Czy można odliczyć VAT od faktury Doradcy rozliczającego się na umowę sukcesu?

Zasadność prawa do odliczenia podatku naliczonego jest chyba najczęstszym elementem badania podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy podatkowe w zakresie tego obszaru. Pomimo, że jest to prawo podatnika, urzędy dokładnie weryfikują, czy zostały spełnione przesłanki warunkujące to uprawnienie podatkowe.

Przy każdym zakupie należy sobie zadać pytanie, czy ma on związek z działalnością gospodarczą, a jeśli ma, to w jakieś części — czy pośrednio, czy bezpośrednio — i jak to wpływa na prawo do odliczenia, które przecież powoduje, że możemy końcowo odprowadzić do urzędu mniejszy podatek, aniżeli wynikający z dokonanej sprzedaży.

Możemy więc zadać sobie pytanie, czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będziemy uprawnieni do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Doradcę dokumentującej wynagrodzenie uzależnione od efektu pracy?

Generalna zasada jest taka, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone ustawowo warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca umożliwił więc podatnikowi, w ramach działalności opodatkowanej, odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług stanowiących zakupy z przeznaczeniem na działalność opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy, a wiec bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek
z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Usługi doradcze, które nabywamy w związku z prowadzoną działalnością dotyczą całokształtu funkcjonowania Spółki, pozwalają Spółce dalej się rozwijać, generują więc prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Korzystając z naszego wsparcia generujesz większy zysk, uzyskując dodatkowe środki na finansowanie przedsiębiorstwa, przy zachowaniu prawa do odliczenia VAT od wystawianych przez nas faktur.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się – zadzwoń!

Beata Złotek
Dyrektor Działu VAT

+48 666 358 538