Czy wpłatę do PFRON można obniżyć?

Wymogi Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazują, by każdy pracodawca zatrudniający w swojej strukturze powyżej 25 pracowników, zatrudniał również pracowników niepełnosprawnych w ilości 6 % w stosunku do całości załogi (przeliczając na etaty). Warunek ten jest obowiązkiem do spełnienia. Co w sytuacji, gdy takich osób nie zatrudnimy?

Podstawowym warunkiem narzuconym przez w/w ustawę jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), a nie wywiązujący się z wymogów ustawy, zobowiązany jest do uiszczenia kary za niedostosowanie proporcji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do całej załogi.

Dodatkowo, wpłata na PFRON nie jest kosztem uzyskania przychodu — w art. 23 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ustawodawca wyłączył z podatkowych kosztów uzyskania przychodu wpłaty, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Tym samym wpłata ta nie jest odliczana od podatku przedsiębiorcy.

Pośrednim rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm zewnętrznych, które mają prawo do udzielenia ulgi (tzw. odpisu) od wpłaty do PFRON. Firmy te mają taką możliwość z uwagi na fakt zatrudniania w swoich strukturach osób z niepełnosprawnością, zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i osiągających wskaźnik zatrudnienia na poziomie 30% pracowników z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem (w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome).

Na przestrzeni ostatnich lat, przepisy regulujące zasady i warunki udzielania ulg kilkukrotnie się zmieniały. Możliwości dotyczące procentu udzielania ulg przez firmy do tego uprawnione uległy obniżeniu. Charakter i warunki zmian wyraźnie wskazują kierunek, w którym zmierza ustawodawca. Otóż, najbardziej efektywnym i optymalnym rozwiązaniem jest realizacja ustawy wprost, tj. zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wiąże się z mniejszymi wpłatami do PFRON. Dla przykładu: zatrudnienie 1 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, posiadającej schorzenie szczególne, w deklaracji PFRON pokrywa aż 4 etaty.

Wieloletnie doświadczenia dają nam możliwości optymalnego wykorzystania wszystkich warunków i zasad opisanych w ustawie. Oprócz przygotowania zakresu obowiązków służbowych, wypracowania procesu rekrutacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oferujemy naszym Klientom analizę i ewentualne negocjacje warunków trwających obecnie kontraktów. Ponadto prowadzimy stały nadzór nad nowymi pracownikami, jak również zarządzamy wskaźnikami związanymi z fluktuacją i raportowaniem wyników pracy osób z niepełnosprawnościami.

Prowadząc audyt, skupiamy się przede wszystkim na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, jak również możliwości redukcji wpłat do PFRON w okresach przyszłych.

Zapraszamy do współpracy!

Jolanta Rybak
Dział Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy

+48 666 358 538