Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Harmonogram naboru wniosków

W 2023 r. uruchomiono pierwsze konkursy w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabory zostały rozpoczęte w marcu konkursem “Ścieżka SMART” w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Cieszył się on sporym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców, czyli przedsiębiorców. W kolejnych miesiącach otwarto 8 naborów do Funduszy Europejskich Polski Wschodniej oraz 3 nabory dla Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Liczba złożonych wniosków we wszystkich konkursach w 2023 r. wyniosła ponad 5,5 tys., a ich łączna wartość przekroczyła 47 mld zł.

W 2024 r. PARP zaplanowała uruchomienie blisko 20 konkursów w ramach Funduszy Nowoczesnej Gospodarki. Dostępne środki w ramach FENG pozwolą firmom na wprowadzenie nowych inwestycji, promocję ich działalności, podszkolenie kadry pracowniczej i menadżerskiej, a także na wzrost konkurencyjności. Warto zapoznać się z terminami naborów na konkursy FENG w 2024 r., aby móc skorzystać z dostępnych środków na rozwój firmy:

Granty na Eurogranty:

  • od 20 lutego do 20 lutego 2025 r. — dla MŚP
  • od 27 lutego do 27 lutego 2025 r. — dla organizacji badawczych

Rozwój oferty OI dla firm:

  • od 26 marca do 23 maja 2024 r.

Ścieżka SMART:

  • kwiecień — maj – dla konsorcjów MŚP
  • czerwiec — październik – dla pojedynczych MŚP
  • czerwiec — październik – projekty na rzecz dostępności (pojedyncze MŚP)

Promocja marki innowacyjnych MŚP:

  • od 16 kwietnia do 21 maja 2024 r.

Startup Booster Poland:

  • od 18 kwietnia do 11 czerwca 2024 r. – do programu Tech Impact
  • od 22 października do 17 listopada 2024 r. – do programu Startups Exchange

Rozwój oferty klastrów dla firm:

  • od 5 czerwca do 31 lipca 2024 r.

Oprócz naboru na Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, PARP prowadzi również nabory na Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz inne programy. W ramach FEPW organizuje nabory na konkursy zrównoważona mobilność miejska, zrównoważona turystka, gospodarka w obiegu zamkniętym dla MŚP, wzornictwo w MŚP, platformy startowe dla nowych pomysłów, automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z kolei w ramach FERS prowadzone są dwa nabory przez PARP, są to: kadry dla nowoczesnej gospodarki oraz monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy. PARP prowadzi również inne odrębne programy tj. Erasmus Global i Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

Warto pokrótce omówić programy Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – na co mogą być przeznaczone środki i kto może je uzyskać. Mnogość dostępnych konkursów pozwala firmom na uzyskanie dodatkowych środków na rozwój swojej organizacji. Należy jednakże dopasować potrzeby przedsiębiorstwa do danego konkursu, aby odpowiednio przyporządkować wydatki kwalifikowane, tak aby wniosek o uzyskanie dofinansowania został zaakceptowany.

Z “Grantów na Eurogranty” mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje badawcze. Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa czy Single Market Programme otwierają duże możliwości firmom. Jeśli firma ma ambitny pomysł, który mógłby być sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ale nie wie w jaki sposób przygotować projekt, może skorzystać z pomocy w ramach “Granty na Eurogranty”. Program jest przeznaczony na poszukiwanie partnerów projektu oraz przygotowanie, korektę i prezentację projektu w ramach oceny w jednym z programów UE. Finansowanie ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez ich udział w programach UE.

Ścieżka SMART” jest przeznaczona na wsparcie innowacyjnych projektów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki temu programowi można sfinansować niezbędne prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wprowadzić ich rezultaty w życie (moduły obowiązkowe). Można także uzyskać wsparcie na samo wdrożenie wyników wcześniej przeprowadzonych badań B+R. To nie wszystko — Ścieżka SMART przewiduje także moduły fakultatywne, które mogą być zrealizowane wraz z modułami obowiązkowymi. Można wybrać dowolną ilość modułów fakultatywnych: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, kompetencje, internacjonalizacja.

Rozwój oferty OI dla firm” jest skierowany do ośrodków innowacji i ich konsorcjów. W Polsce działa kilkadziesiąt akredytowanych ośrodków innowacji, są to: parki technologiczne, huby innowacji cyfrowych, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, czy inkubatory technologiczne. Program może być przeznaczony na rozszerzenie oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm, zwiększenie doświadczenia i możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, ucyfrowienie usług oraz zwiększenie dostępu do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach.

Przedstawiając Państwu harmonogramy naborów wniosków do konkursów organizowanych przez PARP, pragniemy zwrócić uwagę, że środki te to szansa na zwiększenie konkurencyjności firm. Jak zaznacza Alain Kaj – Prezes InventagePosłużyć mogą w sfinansowaniu projektów rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięć, jak również w modernizacji infrastruktury czy wyszkoleniu pracowników.

Biuro prasowe Inventage