Rozwiązania dla Twojej firmy

Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)

‘A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)’ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla przedsiębiorstw z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce (hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura).

Wsparcie dla branży HoReCa

Czyli inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Inwestycja jest częścią komponentu A (Odporność i konkurencyjność gospodarki), którego realizacja przyczyni się do sprostania wyzwaniom związanym z odpornością i konkurencyjnością polskiej gospodarki, w tym pobudzenie inwestycji, zwiększenie produktywności oraz wzmocnienie konkurencyjności i odporności polskiej gospodarki.

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia: do 90% kosztów netto.

Maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN.

Wsparcie na przedsięwzięcia MŚP obejmie:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej;
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych. 

Kryteria do udzielenia wsparcia:

 • Wolny limit pomocy de minimis.
 • Inwestycja nie powinna trwać dłużej niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r. i powinna być związana z uruchomieniem produkcji nowego produktu lub rozpoczęciem świadczenia nowej usługi.
 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia zaplanowane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Prowadzona działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą).
 • Odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku.
 • Prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura wg stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r., jak również nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r.
 • Minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego wynosi 70% kosztów. Ujęcie w projekcie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem maszyn i urządzeń i/lub robotami budowlanymi.
 • Gotowość formalno-prawna do realizacji projektu (posiadanie niezbędnych zgód, zezwoleń administracyjnych na moment złożenia wniosku).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do współpracy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Agnieszka Albińska — [email protected]
Marcin Sienicki — [email protected]