Koniec z samoopodatkowaniem gmin. Zmiany w ustawie.

Zmiany w ustawie

Kwestia samoopodatkowania przez gminy podatkiem od nieruchomości.

Koniec z samoopodatkowaniem gmin podatkiem od nieruchomości. Zmiany w ustawie. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na postulat Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, propozycją zmian dotyczących nowelizacji ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych. Głównym tematem podniesionym przez twórców postulatu była kwestia samoopodatkowania przez gminy podatkiem od nieruchomości.

Mechanizm samoopodatkowania jest znanym mechanizmem finansowym stosowanym w polskim prawie od lat. Jednak kwestia samoopodatkowania gmin podatkiem od nieruchomości stanowi pewne kuriozum.

W myśl  art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Przytoczone wyłączenie z  opodatkowania może wydawać się korzystne dla gmin, ale jest ono znacząco węższe niż np. w przepisach odnoszących się do podatku rolnego, gdzie ustawodawca wyłączył gminy ze zbioru podmiotów objętych obowiązkiem podatkowym w podatku rolnym. W przypadku podatku od nieruchomości wyłączenie obejmuje jedynie te nieruchomości, które są „zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego” — innymi słowy nieruchomości gminne, które są użytkowane np. przez jednostki budżetowe samorządu terytorialnego, ale nie są przeznaczone na potrzeby samorządu, są opodatkowane. W wyniku takiego stanu prawnego gminy naliczają wysokość podatku swoim spółkom i jednostkom organizacyjnym, następnie przekazują im środki pieniężne, które finalnie wpływają na konto gminy w postaci jej dochodu. W ten sposób powstaje sytuacja gdzie gminy płacą podatek de facto same sobie. Być może – poza wzrostem biurokracji — nie byłby to dla gmin istotny problem finansowy, gdyby dochody podatkowe nie były brane pod uwagę przez Ministra Finansów przy wyliczaniu wysokości subwencji wyrównawczej. Jednak tak się dzieje. Zatem dla Skarbu Państwa taki absurd jest korzystny, gdyż pozwala wypłacać samorządom mniejszą subwencję. W świetle powyższego przestaje dziwić, że poszkodowane samorządy od dawna zgłaszają postulat zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.

Temat był już podejmowany w 2013 roku przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, które postulowało, aby mienie komunalne należące do gminnych zakładów oraz jednostek budżetowych służące gminie do wykonywanie jej zadań były zwolnione z obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Twórcy obecnego postulatu podkreślają, iż zmiany w ustawie nie obejmowałyby nieruchomości, które zostały przekazane w posiadania zależne lub są w posiadaniu innego podmiotu, wykorzystywane na działalność gospodarczą.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego podkreśla, iż zmiana nie uderza w budżet Państwa jedynie ma na celu wpłynięcie na budżety jednostek samorządu terytorialnego poprzez oszczędzenie czasu i pieniędzy związanych z procedurami. Wbrew temu twierdzeniu —  jak wskazano powyżej – przedmiotowa zmiana miałaby jednak korzystny wpływ na finanse samorządów

Departament Podatków Lokalnych powołując się na zmiany zawarte w powyższych postulatach, poinformował, iż Ministerstwo Finansów przygotowało propozycje zmian, które stanowią materiał do prac nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Stanowisko Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości dla mienia gminnego

Dodaj komentarz