Nastał czas na kolej

Do pierwszego czytania w Sejmie RP trafił projekt zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach, które ograniczają możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania obiektów infrastruktury kolejowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tejże ustawy.

W obecnym brzmieniu zwolnienie to obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i jego wykładnia była przedmiotem wielu sporów z organami podatkowymi, które musiały być rozstrzygane przez sądy administracyjne. Warto wiedzieć, że do końca 2016 r. zwolnione z opodatkowania były budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

  • zarządca infrastruktury był obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
  • były przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządzał tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
  • tworzyły linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Natomiast od 1 stycznia 2017 r. od podatku od nieruchomości zwolnione są grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

  • jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
  • jest wykorzystywana do przewozu osób lub
  • tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Ta pozornie nieznaczna zmiana umożliwiła Podatnikom objęcie zwolnieniem większej części posiadanych nieruchomości niż w brzmieniu przepisów obowiązujących do końca 2016 r. Obecnie brak jest bowiem m.in. obowiązku wykorzystywania takiej infrastruktury wyłącznie do przewozu osób. Inna kwestia rozszerzająca od początku 2017 r. zakres tego zwolnienia dotyczy gruntów, na których posadowione są budynki i budowle stanowiące infrastrukturę kolejową.

W procedowanym w Sejmie projekcie zmian proponuje się doprecyzowanie i ponowne zawężenie tej regulacji. Warto wskazać, że w projekcie zakładano wejście w życie niekorzystnych dla Podatników zmian już od 1 stycznia 2021. Jednak z uwagi na dłuższą ścieżkę legislacyjną niż przewidywali wnioskodawcy, zmienione przepisy wejdą w życie najwcześniej od początku 2022 roku.

Łukasz Szatkowski
Menedżer Działu Podatków