Nowe zasady przy fakturach korygujących VAT od 1 stycznia 2021!

Już się przyzwyczailiśmy to tego, że nowy rok przynosi nowe regulacje podatkowe. Tak też będzie i tym razem. Od stycznia wejdą w życie uchwalone już zmiany w zakresie podatku VAT, tzw. pakiet „SLIM VAT”. Dotyczy on m.in. wydłużenia terminu do bieżącego odliczenia VAT naliczonego łącznie do 4 miesięcy (tylko miesięczne rozliczenia), czy zmian w zakresie rozliczania faktur korygujących.

W art. 29a ust. 13 ustawy o VAT zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, który był dotąd uciążliwy dla wystawców faktur korygujących „in minus”. 

Ustawa zmieniająca w przypadku takich faktur wprowadza zasadę, że sprzedawca obniża podstawę opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, iż uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Konsekwentnie nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Zmiana nie będzie miała zastosowania do faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Natomiast w przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy o VAT, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.

Rezygnacji z wyboru, o którym mowa powyżej, można dokonać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem, że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru zastosowanie będą już miały przepisy ustawy o VAT w nowym brzmieniu.

Bądź na bieżąco ze zmianami w VAT. Skorzystaj z naszego wsparcia w ocenie prawidłowości deklarowanych wartości wykazywanego i odprowadzanego do urzędu podatku VAT.

Zapraszamy do współpracy!

+48 666 358 538