Rozwiązania dla Twojej firmy

Nowy program PARP Akademia HR. Do 15 649 zł za pracownika i 100 procent refundacji kosztów

Akademia HR to program dofinansowania usług rozwojowych, oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program jest skierowany do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Akademia HR ma na celu finansowanie usług rozwojowych w obszarze podniesienia kompetencji pracowników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Potrzeba wdrożenia programu wynika z istotnych zmian na rynku pracy, tj.: automatyzacja procesów, wprowadzenie pracy zdalnej i hybrydowej, wielokulturowość i wielopokoleniowość zasobów ludzkich, cyfryzacja firm, konieczność realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju, a także zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Akademia HR jest przeznaczona dla przedsiębiorców, kierowników, menedżerów, działów wewnętrznych i pracowników HR z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników nie są objęte wsparciem w ramach Akademii HR.Dofinansowanie może wynieść nawet do 100% wartości usług w projekcie. Głównym celem Akademii HR jest przeprowadzenie wsparcia rozwojowego poprzez wdrożenie refundacji kosztów usług doradczych i szkoleniowych, wynikających z wcześniej podjętej autodiagnozy. W całym projekcie przewidziano wsparcie dla 7100 pracowników.

Akademia HR powstała w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości określa kilka głównych celów, które mają zostać zrealizowane poprzez ten program:

 • Rozwój kompetencji HR: poprzez wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji zespołów ds. zasobów ludzkich, projekt skupia się na tworzeniu efektywnych zasobów ludzkich, zdolnych skutecznie radzić sobie z nowoczesnymi wyzwaniami.
 • Adaptacja do nowoczesnych technologii: celem Projektu Akademia HR PARP jest asystowanie przedsiębiorstwom w adaptacji do nowych technologii, poprzez wspieranie procesu cyfryzacji i automatyzacji działań firm. Inicjatywa finansowana jest w celu umożliwienia szkoleń i dostarczenia usług wspierających w wdrożeniu nowoczesnych narzędzi HR w Twojej organizacji.
 • Promowanie pracy zdalnej i hybrydowej: w kontekście coraz większej popularności pracy zdalnej i hybrydowej, Akademia HR PARP skupia się na oferowaniu szkoleń i usług, które wspierają firmy w skutecznym zarządzaniu tymi zmianami oraz w implementacji narzędzi ułatwiających kierowanie zespołami pracującymi zdalnie w wirtualnym środowisku.
 • Integracja osób z niepełnosprawnościami: Akademia HR PARP angażuje się w promowanie integracji osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy, udzielając dofinansowania na szkolenia i świadcząc wsparcie dla firm, które pragną być bardziej otwarte i dostępne dla różnorodności.
 • Wsparcie równości szans i zrównoważonego rozwoju: Poprzez wzmacnianie kompetencji i umiejętności, inicjatywa wspomaga przedsiębiorstwa w realizacji celu tworzenia równych możliwości dla wszystkich pracowników i promowania zrównoważonego rozwoju.

Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu Akademii HR PARP?

Akademia HR umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego na poziomie do 90% kosztów kwalifikowalnych dla projektów. Całkowita dostępna suma środków na dofinansowanie projektów w ramach obecnego naboru wynosi 100 000 000 zł.

Warto mieć na uwadze, że średni koszt wsparcia pracownika przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 15 649,45 zł. Dodatkowo przedsiębiorca musi mieć wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast dla usług doradczych, wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości 20% kosztów usługi doradczej.

Dodatkowe szczegóły dotyczące dofinansowania:

 • Średni koszt wsparcia na pracownika firmy nie może przekroczyć 15 649,45 zł.
 • Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • W przypadku usług doradczych, przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty.

Jeśli chodzi o wkład finansowy ze strony przedsiębiorcy, zwrot kosztów usługi może wynieść maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, o ile ten wkład jest dokonany w formie opłaty. Natomiast, gdy wkład własny zostanie zainwestowany w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, zwrot może wynieść nawet do 100% kosztów usługi.

Jak wskazuje Alain Kaj — Prezes firmy Inventage — Środki w ramach Akademii można wykorzystać na różne usługi rozwojowe w obszarze szkoleń i doradztwa, które są związane zarządzaniem zasobami ludzkimi. To dobre rozwiązanie na podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry kierowniczej oraz zespołów i działów HR, pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firm.

Na co można wykorzystać dofinansowanie w ramach Akademii HR?

Głównie na różnego rodzaju usługi rozwojowe. Oto koszty kwalifikowane projektu:

 • Usługi doradcze i szkoleniowe: należy przeznaczyć dostępne środki na usługi, które służą zdobywaniu, utrzymaniu, potwierdzaniu lub rozwijaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Oferowane usługi powinny być zgodne z Opisem Kompetencji HR (OKHR).
 • Refundacja wynagrodzeń: wsparcie finansowe obejmuje również pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników za czas, w którym biorą udział w szkoleniach w godzinach pracy, poniesionych przez przedsiębiorcę.
 • Pozostałe koszty kwalifikowane: może to być wynajęcie lokalu na szkolenie, materiały szkoleniowe oraz inne koszty związane z organizacją szkolenia.

Warto przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zapoznać się z opisem kompetencji HR (OKHR), które mogą być rozwijane w ramach Akademii HR. Są one podzielone na trzy grupy: kompetencje personalne, cyfryzacja, orientacja biznesowa i strategiczna.

Kompetencje personalne

 • Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową.
 • Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy.
 • Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową.
 • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji.
 • Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności.
 • Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR.
 • Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy.

Cyfryzacja:

 • Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów informatycznych (ICT) w obszarze HR
 • Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy,
 • Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

Orientacja biznesowa i strategiczna:

 • Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy,
 • Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy
 • Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych

Biuro prasowe Inventage