O 150 złotych wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

O 150 złotych wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

Już nie 2100 złotych ale 2250 złotych będzie wynosiło miesięczne wynagrodzenie minimalne, które pracodawca będzie zobowiązany zapłacić pracownikowi od 1 stycznia 2019 roku. Co istotne – wzrost płacy minimalnej to kolejny krok do poprawy sytuacji materialnej najsłabiej wynagradzanych pracowników.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794), minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 będzie wyższe o 7,1 % od minimalnej stawki za etat obowiązującej dotychczas. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmie się jak dotychczas przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Minimalna pensja z tytułu wykonywanej pracy nie uwzględni jednak nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jak również dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę reguluje nie tylko minimalne wynagrodzenie. Dzięki corocznie wprowadzanym w niej zmianom, nowe brzmienie otrzymują również zapisy o minimalnej stawce godzinowej – związane z wysokością wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Według nowych regulacji, od stycznia 2019 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 złotych.

Co w sytuacji, gdy otrzymasz zbyt małe wynagrodzenie?
Pracownik lub zleceniobiorca, który od nowego roku otrzyma niższe wynagrodzenie minimalne, niż kwota przewidziana w ustawie, będzie miał prawo zawiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. Karze grzywny obejmującej kwotę od 1 000 do 30 000 złotych będzie podlegał przedsiębiorca, który nie zastosuje w swoich rozliczeniach wskazanych w ustawie stawek.

Jolanta Rybak
Inventage Sp. z o.o.
Dział Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy