Ostatni moment na przygotowanie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2022 rok

Połowa stycznia to ostatni moment na przygotowanie deklaracji na podatek od nieruchomości DN‑1. Termin na jej złożenie do organu podatkowego mija z upływem tego miesiąca. Jest to obowiązkowa danina odprowadzana w całości do samorządów gminnych. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są dla organów podatkowych bardzo istotne, gdyż stanową główne źródło dochodów własnych gmin.

Szereg trudności, z jakimi muszą zmierzyć się podatnicy z początkiem każdego, roku zaczynają się od analizy stanu nieruchomości i przygotowania danych począwszy od prawidłowej kwalifikacji posiadanych obiektów do właściwej kategorii podatkowej i zastosowania odpowiednich stawek podatkowych, aż do odpowiedniego wypełnienia samego formularza.

Poniżej wskazujemy kilka kwestii, o których należy pamiętać podczas przygotowywania deklaracji na podatek od nieruchomości.

Kto składa deklarację na podatek od nieruchomości?

Do złożenia zeznania podatkowego dotyczącego posiadanych nieruchomości zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i od czego uzależniona jest jego wysokość?

Art. 4 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (upol) wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości

Maksymalne dozwolone stawki podatku od nieruchomości zmieniają się każdego roku i w 2022 r. nie było inaczej. Ustalane są na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok podatkowy. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r., w I półroczu 2021 r. ceny wzrosły o 3,6% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2020, co determinowało wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Na mocy ustawy organy samorządowe mogą zmieniać wysokość stawek podatkowych. Jednak stawki te nie mogą przekroczyć limitów ustalonych i ogłoszonych przez Ministra Finansów. Zatem każdy samorząd lokalny może w drodze uchwały Rady Gminy określić własne stawki podatku od nieruchomości.

Termin i miejsce złożenia DN‑1

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 osoby prawne są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Natomiast, jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (art. 6 ust. 9 pkt 1 upol).

Deklarację należy złożyć w ustawowo wskazanym terminie do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zatem w momencie składania zeznania podatkowego nie ma znaczenia, gdzie znajduje się siedziba danego podmiotu, lecz istotna jest lokalizacja posiadanego przez ten podmiot majątku.

Wzór DN‑1

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN‑1 powinna być sporządzona na formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104): https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01–23.pdf wraz z właściwie wypełnionym załącznikiem ZDN‑1, który stanowi jego integralną część. W przypadku posiadania przez podmiot przedmiotów podlegających zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem do deklaracji należy również dołączyć kompleksowo wypełniony załącznik ZDN‑2.

Zatem przygotowanie zeznania podatkowego dotyczącego obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości rodzi nie lada wyzwanie dla każdego podatnika. Właściwe wypełnienie formularza wraz z wymaganymi załącznikami pochłania wiele czasu i nietrudno o pomyłkę. Niekompletne wypełnienie zeznania podatkowego może spowodować wszczęcie postępowania przez organ podatkowy, w wyniku którego może wezwać podatnika do skorygowania deklaracji lub złożenia stosownych wyjaśnień.

Biorąc pod uwagę powyższe, aby uniknąć niepotrzebnych starć z fiskusem, warto zasięgnąć porady ekspertów specjalizujących się w podatku od nieruchomości, dla których wypełnienie deklaracji podatkowej stanowi chleb powszedni.

Zatem jeśli masz wątpliwości lub chcesz być pewnym swoich rozliczeń podatkowych skontaktuj się z nami! Jako eksperci jesteśmy chętni i gotowi do wsparcia w przygotowaniu zeznania podatkowego, niebudzącego wątpliwości ze strony organu podatkowego.

Karolina Gąbka
Specjalista Działu Podatków
Inventage sp. z o.o.