Budowle niepodlegające amortyzacji a podatek od nieruchomości (PoN)

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości budowle, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?

Jakie jest stanowisko organów podatkowych w przypadku, gdy budowla stanowi część środka trwałego, który podlega amortyzacji? 

Przepisy podatkowe wskazują, że jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Niestety przepis ten nierzadko budzi wątpliwości wśród organów podatkowych, które nie zawsze właściwie interpretują, co powinno stanowić podstawę opodatkowania dla budowli, które nie stanowią samodzielnych środków trwałych, ale wchodzą w skład większych środków, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W takich sytuacjach nierzadko organy podatkowe uznają, że takie budowle są pośrednio amortyzowane i tym samym ich wartość dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości powinna być ustalona w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym. W efekcie organy wydają decyzje podatkowe niekorzystne z punktu widzenia podatników, które odbiegają od najnowszego orzecznictwa sądowego. 

Dowodem na to są zapadłe w ostatnim czasie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, który m.in. w wyrokach z dnia 18 listopada 2020 r. sygn. akt II FSK 1925/18 oraz z 26 listopada 2019 r. sygn. akt. II FSK 199/19 wskazuje, że „[…] literalne odczytanie przepisu art. 4 ust. 5 u.o.p.l. prowadzi do wniosku, że jeżeli nie ma tożsamości pomiędzy budowlą lub jej częścią będącą przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości a środkiem trwałym, od którego dokonywane są odpisy amortyzacyjne, podstawę opodatkowania powinna stanowić wartość rynkowa”.

Jak widać ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie jest tak oczywiste. Należy pamiętać, że każdy obiekt będący przedmiotem opodatkowania należy traktować indywidualnie, a jego wartość ustalić w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe z uwzględnieniem orzecznictwa sądowoadministracyjnego, które może przekonać organy podatkowe do stanowiska podatników w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości.

Aby być pewnym swoich rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości sprawdź poprawność swoich kalkulacji. Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do współpracy!

+48 666 358 538