Garaże opodatkowane jak mieszkania

We wczorajszym wyroku o sygnaturze SK 23/19 Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwiają na potrzeby podatku od nieruchomości, uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym, za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze.

Przypomnijmy, że rozpatrywana skarga konstytucyjna była efektem sporu podatników z organami podatkowymi w zakresie wysokości stawki podatku od nieruchomości dla powierzchni użytkowej miejsca parkingowego w garażu podziemnym zlokalizowanym w bryle budynku wielorodzinnego. Organy podatkowe stały na stanowisku, że ponieważ sporne miejsce parkingowe jako odrębny lokal niemieszkalny posiada odrębną od mieszkania księgę wieczystą, to do opodatkowania jego powierzchni należy stosować 10-krotnie wyższą stawkę podatkową, niż dla mieszkania umiejscowionego w tym samym budynku. Takie niekorzystne dla podatników podejście miało potwierdzenie w wielu wyrokach sądów administracyjnych, jakie w ostatnich latach zapadały w podobnych sprawach.

Jednak taka wykładnia przepisów została wczoraj skrytykowana przez Trybunał Konstytucyjny, który wskazał na szereg błędów w orzecznictwie. Trybunał uznał, że NSA bezzasadnie oparł swoją wykładnię pojęcia „budynek mieszkalny” o przepisy ustaw niepodatkowych oraz bezpodstawnie oparł się również w swojej wykładni na aktach prawnych rangi podustawowej.

W ustnych motywach omawianego wyroku Trybunał za niesprawiedliwe uznał nałożenie ponad 10-krotnie wyższego podatku na podatników, których garaże posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą w stosunku do podatników, których garaże takiej księgi nie posiadają. Skoro w przypadku obu garaży ich przeznaczenie jest identyczne, to zdaniem Trybunału powinny być opodatkowane z zastosowaniem takiej samej stawki podatku od nieruchomości.

Podatnicy, którzy płacili w minionych latach wyższą stawkę za swoje miejsca parkingowe w garażowych i chcieliby wystąpić o stwierdzenie nadpłaty z tego tytułu, powinni mieć na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny aż do 1 stycznia 2025 r. odroczył utratę mocy prawnej zaskarżonych przepisów, powołując się przy tym na interes publiczny, w szczególności związany z trudną sytuacją finansową gmin.

Łukasz Szatkowski
Menedżer Działu Podatków