NSA rozstrzygnie, czy silosy to budynki

Warszawa, 26 lipca 2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wyda uchwałę w poszerzonym, siedmioosobowym składzie, która przesądzi, czy obiekty budowlane takie jak żelbetowe konstrukcje do magazynowania materiałów sypkich potocznie nazywane silosami, mogą być uznane za budynek dla celów podatkowych.

Znaczenie takiej uchwały może być przełomowe dla właścicieli tego typu obiektów, które najczęściej spotkać można na terenie elewatorów zbożowych lub zakładów produkcyjnych. Uznanie ich za budynki zazwyczaj znacząco zmniejszy wysokość podatku od nieruchomości, który obciąża właścicieli.

Ponieważ zdecydowana większość podatników i organów podatkowych uznaje silosy magazynowe za budowle na gruncie prawa podatkowego, to wydawać by się mogło, że kwestia kwalifikacji podatkowej takich obiektów nie budzi wątpliwości. Tak rzeczywiście było aż do końca roku 2017, kiedy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze SK 48/15, w którym Trybunał uznał za niedopuszczalne opodatkowywanie jako budowli obiektów budowlanych, które spełniają podatkową definicję budynku.

Ponieważ wielu właścicieli na podstawie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uznało, że ich silosy magazynowe posiadają wszystkie cechy budynku tj. dach, fundamenty, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i trwały związek z gruntem, to stanowią szczególny rodzaj budynku, dla którego podatek nalicza się nie od wartości księgowej — jak w przypadku budowli – lecz od powierzchni użytkowej. Tak skalkulowany podatek prawie w każdym przypadku będzie znacząco mniejszy, co naturalnie buzi obiekcje organów podatkowych.

Aktualnie w sądach administracyjnych oczekuje w kolejce na rozpatrzenie około 200 spraw, w których podatnicy kwestionują dotychczasowy sposób opodatkowania silosów jako budowli. 

W sprawie jednego z producentów materiałów budowlanych urzędnicy uznali, że obiekty takie jak silosy i połączone z nimi tunele oraz galerie i inne elementy budowlane to budowle. Spółka zaś twierdzi, że są to budynki. W obliczu powstałych na tym gruncie wątpliwości skład NSA rozpatrujący skargę kasacyjną tej spółki na wyrok WSA w Lublinie podjął decyzję o przedstawieniu do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące zagadnienie prawne: czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, może być, dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, uznany za budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 

Stanowisko NSA wyrażone w przedmiotowej uchwale będzie wiążące dla składów orzekających zarówno wojewódzkich sądów administracyjnych jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, dlatego można spodziewać się, że w najbliższym czasie sądy te, czekając na podjęcie uchwały NSA, będą wstrzymywały się z wydawaniem rozstrzygnięć w analogicznych sprawach.

Łukasz Szatkowski
Menedżer Działu Podatków