Obniżenie składki wypadkowej, czyli realne oszczędności dla firmy

Wielu przedsiębiorców, będących płatnikami składek ZUS, nie zdaje sobie sprawy, że mogą mieć w swojej organizacji do czynienia z zapłatą składki wypadkowej w zawyżonej wysokości. Nadpłata składek zwiększa koszty operacyjne przedsiębiorstwa, a w konsekwencji powoduje utratę cennego kapitału. Powody zaistnienia nieprawidłowości w zakresie rozliczenia składki wypadkowej są często trudne do wykrycia. Bierze się to głównie z przekonania, że przedsiębiorcy uważają składkę wypadkową jako nienaruszalny element daniny publicznej, która nie może ulec zmianie na korzyść firmy.

Wysokość składki dla przedsiębiorstw, podlegającymi wpisowi do REGON zależy w pierwszej kolejności od liczby osób, które są zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego w ich organizacji. Dla płatników, którzy zgłaszają nie więcej niż 9 osób, wysokość stopy składki będzie wynosić 1,67%. Natomiast dla przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego powyżej 9 osób, wysokość składki jest ustalana przez ZUS, na podstawie informacji IWA za poprzednie trzy lata składkowe. Maksymalna stawka zgodnie z PKD może wynosić 3,33%.

Jak ustalana jest wysokość stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS w przypadku przekroczenia 9 osobowego progu? Jak zaznacza Rafał Jędruchniewicz – Dyrektor Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy w Inventage — W tym wypadku składka wypadkowa wówczas ustalana jest indywidualnie dla danego płatnika składek, w oparciu o dane znajdujące się na formularzach ZUS IWA z ostatnich 3 lat. Formularze te są składane przez firmy corocznie do 31 stycznia. Podawane są tam dane dotyczące m.in. kodu przeważającej działalności gospodarczej w firmie (PKD), liczby wypadków ogółem, liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich, liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia oraz ogólna liczba osób ubezpieczonych. Na postawie tych danych z ostatnich 3 lat ZUS wylicza składkę obowiązującą na dany okres składkowy. Im większe ryzyko występowania wypadków związanych z prowadzoną działalnością, jak również im więcej zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, tym wyższa będzie składka wypadkowa. Aby zminimalizować ryzyko zwiększenia składek na ubezpieczenie wypadkowe należy wdrożyć odpowiednie działania, które swoim Klientom rekomenduje Inventage.

Jak wskazuje Alain Kaj – Prezes Inventage – Aż 64% przedsiębiorców, nie mając świadomości o mechanizmie wyliczania stóp procentowych w obszarze składki wypadkowej, uiszcza zawyżone składki do ZUS. Oszczędności w firmie w razie wykrycia nadwyżek we wpłatach składek wypadkowych mogą wynosić do 3% rocznej masy wynagrodzeń pracowników w zależności od zaistniałych nieprawidłowości w rozliczeniach składek – dodaje.

Aby zyskać realne, dodatkowe oszczędności  w obszarze składki wypadkowej, należy więc poddać ją szczegółowej analizie. W tym wypadku należy nie tylko dokładnie:

  • zweryfikować prawidłowość wyliczenia składki przez ZUS,
  • ale i na bieżąco analizować sytuację w firmie, dbając jednocześnie o prawidłowość danych będących podstawą do wyliczenia składki – jest to ważne, zwłaszcza w przypadku większych firm, gdzie nawet niewielkie procentowe nadwyżki wpłat mogą generować spore oszczędności.

Następnym krokiem jest odzyskanie nadpłaconych kwot przez złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Warto też wdrożyć działania mające na celu zminimalizowanie obszarów ryzyka w przyszłości przez przyjęcie przejrzystego i jednolitego sposobu rozliczania składek oraz dokonanie odpowiedniej  oceny ryzyka zawodowego na danych stanowiskach pracy.

Sylwia Ożga