Przedsiębiorco, pamiętaj o ZUS IWA!

pamiętaj o ZUS IWA

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nakłada na płatników składek szereg regulacji m.in. dotyczących rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jedną z nich jest również obowiązek złożenia do ZUS informacji ZUS IWA. 31 stycznia 2020 roku mija termin złożenia informacji ZUS IWA za ubiegły rok. Kto musi ją złożyć i jakie dane należy przekazać?

Kto musi składać ZUS IWA

Deklarację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy mają obowiązek przekazać płatnicy składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.) i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku (2020 r.); 
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do  ubezpieczenia  wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych; 
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2019 r. 

Należy pamiętać, że jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegała chociażby jedna osoba w spółce, nie ma konieczności złożenia informacji ZUS IWA.

Jakie dane należy przekazać do ZUS

W informacji ZUS IWA, oprócz danych identyfikujących płatnika składek, wykazuje się również:

  • kod PKD — dotyczący rodzaju przeważającej działalności płatnika składek; 
  • liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem; 
  • liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich; 
  • liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. 

Na podstawie danych wskazanych przez Płatnika, ZUS w najbliższym czasie wyliczy wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na przełomie marca i kwietnia br., przesyłając do płatników nowe zawiadomienie o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, poinformuje przedsiębiorstwa o obowiązującej stopie procentowej na okres składkowy 04.2020–03.2021. Od tego momentu płatnicy składek zobowiązani będą do opłacania składki wypadkowej zgodnie z otrzymaną informacją z ZUS.