Od kwietnia 2024 roku niższa składka wypadkowa dla 32 grup działalności gospodarczej.

Przełom marca i kwietnia każdego roku to czas, kiedy płatnicy składek otrzymują nowe zawiadomienie z ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla połowy grup działalności zmienią się kategorie ryzyka, a w związku z tym modyfikacji ulegnie również wysokość stóp procentowych.

W nowym roku składkowym, tj. w okresie od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r., zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRiPS) z dnia 23 lutego br. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
, zmianie ulegnie stawka wypadkowa dla 33 grup działalności.

Dla firm należących do 32 z 64 grup działalności będzie ona niższa. Podwyżka dotknie zaś płatników tylko z 1 grupy.

Na jakiej podstawie wprowadzane są zmiany?

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 09. 1673 z późn. zm.), kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych statystycznych GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe – odpowiednio na trzy kolejne lata składkowe. Uprzednio wprowadzone stawki stóp procentowych dotyczyły okresu od kwietnia 2021 r. i będą obowiązywały płatników składek do marca 2024 r.

Które branże zachowają tę sama kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową?

Zmiany związane z podwyższeniem bądź obniżeniem wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe nie dotkną płatników z następujących grup działalności:

 • produkcja odzieży, skór, papieru, komputerów, maszyn i urządzeń, leków, wyrobów z gumy i tworzywa sztucznego
 • handel hurtowy, detaliczny wyłączając pojazdy samochodowe,
 • działalność finansowa, naukowa, związana z obsługa rynku nieruchomości techniczna, gastronomiczna, związana z administracją biura, detektywistyczna i ochroniarska z utrzymaniem porządku oraz gospodarstwa domowe
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • wynajem i dzierżawa
 • informacja i komunikacja
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 • odprowadzenie i oczyszczalnia ścieków
 • edukacja
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych a także koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • poligrafia

a kto zapłaci mniej?

Obniżenie stóp procentowych składek na ubezpieczenie wypadkowe dotyczyć będzie 32 grup

Niższe koszty z tego tytułu poniosą m.in. działalności związane:

 • leśnictwo i pozyskiwaniem drewna,
 • górnictwem i wydobyciem węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego,
 • uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, produkcja
 • papieru, napojów wyrobów tytoniowych, tekstylnych, chemikaliów, metali, pozostałego sprzętu transportowego, mebli, urządzeń elektrycznych jak również robotami budowlanymi związanymi z budową i wznoszeniem obiektów oraz transportem wodnym, lotniczym, rurociągowym
 • działalność pocztowa i kurierska, związana z zatrudnieniem,
 • administracja publiczna i obrona narodowa
 • działalność związana z kulturą, rekultywacją, odzyskiem surowców, rozrywką
  i rekreacją.

Czym spowodowane są zmiany?

Jak wskazuje Pan Rafał Jędruchniewicz – Dyrektor Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy w Inventage Sp. z o.o., „podwyższenie stawki wypadkowej w branży dotyczącej wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) związane jest m.in. ze wzrostem liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz śmiertelnych i ciężkich w ostatnich kilku latach, co miało bezpośrednie przełożenie na podwyższenie wysokości stawki wypadkowej w tej grupie działalności.”

Obniżenie zaś związane jest z ogólną poprawą warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach. Statystyki GUS wskazują tendencję spadkową w zakresie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Zmiany na korzyść pracowników są zauważalne również w zakresie poprawy warunków na stanowiskach pracy.

Projekt rozporządzenia MRPiPS zakłada, że płatnicy, począwszy od kwietnia 2024 r., będą zobowiązani do uiszczania wpłat na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie
z nowymi regulacjami. Najniższa stopa procentowa składki ma wynosić 0,67 proc.,
a najwyższa 3,33 proc.

Biuro prasowe Inventage przy współpracy
z Rafałem Jędruchniewiczem
Dyrektorem Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy