Od stycznia 2021 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Nie 3 000 złotych jak zapowiadano rok temu, a 2800 złotych wyniesie miesięczne minimalne wynagrodzenie, które pracodawca będzie zobowiązany zapłacić pracownikowi od 1 stycznia 2021 roku. Zmiana obejmie około 1,7 mln osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniesie 2 800 zł i będzie wyższe o ponad 7% od minimalnej stawki za etat obowiązującej dotychczas (w 2020 roku kwota ta wynosiła 2 600 zł ). Wzrost wynagrodzenia niesie za sobą wyższe koszty związane z zatrudnieniem, które poniesie pracodawca. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika wzrośnie zatem o kwotę 240,96 zł.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmie się, jak dotychczas, przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Minimalna pensja z tytułu wykonywanej pracy nie uwzględni jednak nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jak również dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

A co ze stawką godzinową?

Dzięki corocznie wprowadzanym podwyżkom płacy minimalnej, nowe brzmienie otrzymują również zapisy o minimalnej stawce godzinowej. Rozporządzenie zakłada wzrost stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych do kwoty 18,30 zł. Oznacza to podwyżkę o 1,30 zł w stosunku do 2020 roku (17 zł).

Wysokość płacy minimalnej na dany rok stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, które również uległy podwyższeniu – mowa tu o dodatkach za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzeniu za czas przestoju i gotowości do pracy, odprawie z tytułu zwolnień grupowych czy też minimalnej podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. 

Co w sytuacji, gdy otrzymasz zbyt małe wynagrodzenie? 

Pracownik, który od nowego roku otrzyma niższe wynagrodzenie minimalne niż kwota przewidziana w ustawie, będzie miał prawo zawiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. Karze grzywny, obejmującej kwotę od 1 000 do 30 000 złotych, będzie podlegał przedsiębiorca, który nie zastosuje w swoich rozliczeniach wskazanych w rozporządzeniu stawek. 

Jolanta Rybak
Analityk Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy